MedyaFaresi MedyaFaresi

Vakıfbank yönetimi ve hisseleri Hazine’ye geçti

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu Vakıfbank hisselerinin tamamı Hazine’ye devredildi.

Eklenme: 25 Aralık 2017 10:00 - Güncelleme: 25 Aralık 2017 10:04

696 sayılı KHK ile 11 Ocak 1954 tarihli 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 2, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, ek 2’nci Madde ve geçici 5’inci maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin tamamı banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasında ortaya çıkan değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak bakanlar kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilecek.

Bedeli belirlenen hisselerin tamamı bakanlar kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına banka pay defterine kaydedilecek.

Beş farklı kira sertifikası ile devredilecek

Bakanlar kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ihraç edilecek.

İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.

Her türlü masraf bankaya ait

Hazineye devredilen hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan tarafından idare ve temsil edilecek.

Devirle ilgili işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devir bedelinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları ile diğer her türlü masraf banka tarafından karşılanacak. Devirle ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak.

Bu düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

Diğer hisselerin devrine ilişkin yetki

Bankanın C grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın, bakanlar kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yetkili olacak.

Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek.

Bankanın B grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait hisseler ve C grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait hisselerin hissedarlarının bakanlar kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin bakanlar kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Şimşek yetkili olacak.

Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığı’nca nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanacak.

(Diken)