Abone Ol

Sayıştay'dan Dikkat Çeken Milli Savunma Bakanlığı Raporu

Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili 2020 yılı Denetim Raporu’nda, memur kadrolarına ilişkin işlerde 143 işçinin çalıştırıldığı tespit edildi.

Sayıştay'dan Dikkat Çeken Milli Savunma Bakanlığı Raporu

Sayıştay, Mili Savunma Bakanlığına ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda; bakanlığa ait taşınmazlara, memur kadrolarına, yıl sonu karlarına, gelir tablosuna ilişkin bulguları sıraladı.

“BİLANÇO, TAŞINMAZLARIN FİİLİ DURUMUNU TAM OLARAK GÖSTERMİYOR”

Raporda, Bakanlığa tahsis edilmiş, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin; "Bilançoda; 250 arazi ve arsalar hesabında 193.028.839.209,07 TL, 251 yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabında 2.977.722.628,35 TL, 252 binalar hesabında 66.920.555.658,53 TL olarak yer alan tutarların mevcut taşınmazların fiili durumunu tam olarak göstermediği anlaşılmaktadır" denildi. Sayıştay, "kayıtların düzeltilmesi gerektiği" uyarısını yaptı.

MEMUR ELİYLE GÖRDÜRÜLMESİ GEREKEN İŞLERDE 143 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Sayıştay'ın bulguları arasında, memur eliyle gördürülmesi gereken işlerde işçilerin çalıştırılmasına ilişkin, "Kara Dikimevi Müdürlüğü’nde 9 işçinin,
5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde 69 işçinin ve 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde 65 işçinin yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak memurlar için tahsis edilen kadrolara ilişkin işlerde çalıştığı tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

"Kamu hizmeti ile kişiler arasındaki hukuki bağı oluşturan kadrolarda ancak usullere uygun olarak atanmış, belirli nitelikte ve sayıda personel çalıştırılabilir" değerlendirmesinin yapıldığı raporda, şu uyarılar sıralandı:

"Memurlar için kadro ihdas edilmiş kamu hizmetlerinde 657 sayılı Kanun’a göre kadro niteliklerini taşımayan işçilerin çalıştırılmaması ve işçi personelin görevlendirildiği memur kadrolarına atama yapılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir."

“BAKANLIĞIN YIL SONU KARI HAZİNEYE HATALI OLARAK AKTARILDI”

Raporda ayrıca, Bakanlığın yıl sonu karının hazineye hatalı olarak aktarıldığı tespit edildi. Raporda, şu bulgulara yer verildi:

"İşletmelere tahsis edilen sermayenin tamamı ödenmiş hale geldikten sonra yıllık kârların hesap dönemini takip eden 4’üncü ayın sonuna kadar Hazineye yatırılması gerekmektedir. Yapılan denetimlerde, bahsi geçen işletmelerin yıllık kârlarının tamamını değil yüzde 20’sini Hazineye yatırdıkları ve kalan yüzde 80’i yatırmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, Hazineye gönderilmesi gereken yüzde 80 oranındaki pay yani Kurum harcamaları için harcanabilecek üst sınır kadar olan tutarın, ilgili mali yılın başında geçmiş yıl kârı üzerinden hesaplandıktan sonra Hazineye gönderilmeyerek emanet hesaplarına alındığı görülmüştür. Söz konusu emanet hesaplarına alınan tutar harcama yapılırken gider hesapları ile
ilişkilendirilmediğinden işletmenin kârının yıl sonu bilançosunda olduğundan yüksek hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu durumun da takip eden yıllar itibariyle bilanço kârının olduğundan fazla büyümesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır."

“YILLIK KARIN TAMAMI HAZİNEYE YATIRILMALI”

Sayıştay’ın bulgularına ilişkin uyarısı şu şekilde:

"Kamu İdaresince, bulguda tespit edilen hususa ilişkin mevzuat değişikliği çalışmalarına başlandığı ve bu süreçten sonuç alınamadığı takdirde gerekli muhasebe işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir. Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak, giderler için harcanabilen bir önceki yılın safi gelirinin yüzde 80’lik kısmından harcanmayan tutarların emanet hesaplarına alınmasından sonra hesaplanan yıllık kârların tamamının Hazineye yatırılması gerektiği değerlendirilmektedir."