MedyaFaresi MedyaFaresi

Uzay?p giden tren yollar?, a??l?p sarmayan karpuz kollar?..

Unutmamak laz?md?r ki, karpuz kesmekle hararet s?nmez, efendim.

Eklenme: 06 Haziran 2007 19:05 - Güncelleme: 10 Nisan 2016 13:02

Efendim malum-u alinizdir, Diyarbekir 7500 y?ll?k ge?mi?e sahip g?zel, ?nemli ?ehirlerimizden biridir. Karpuzlar? da pek me?hurdur. B?y?k babam?z askerlik deyince, anlat?rd?; bir karpuzu bir manga asker bitiremezdik, diye.. "Uzay?p giden tren yollar? / A??l?p sarmayan karpuz kollar? / U?urlar k?zlar? nazl? dullar? / Unutmam o gece a?lay???n? / Silemem co?mu?um g?z?m ya??n?.. diye de t?rk?ler e?li?inde..
 
?imdi efendim, kendi kendinize sormu?sunuzdur, zann?m?zca; Zati abimiz neden bug?nk? yaz?s?nda, akl?m?za karpuz kabu?unu getirdi diye..?

Efendim, Faremiz man?et atm??: "Hangi zarfa s??acak? Bu Diyarbak?r'?n oy pusulas?? ??nk? 2,15 metre!!!" diyerekten. Yan?nda da koca koca Diyarbak?r karpuzlar?n?n resmi, tam da adam?n i?tah?n? kabartacak, a?z?n?n sular?n? ak?tacak cinsten. ?ahsen hayran hayran, ?zlemle bakt?k karpuzlara.

Efendim, Karpuz (Citrullus lanatus), Cucurbitaceae familyas?ndan tek y?ll?k bir bitkiymi?. Kollar? da toprak y?zeyinde 3-4 metreye kadar uzayabilirmi?. Siz bakmay?n Faremizin korkup ta, "2,15 metre"yi man?ete ??kard???na. 3-4 metreyi duysa bilmiyoruz ne yazacakt? Fare'miz?  Ger?i 3-4 metrelik karpuz da hi?bir yerlere s??mazd?, b?rak?n?z zarflar?, man?etlere bile s??mazd? art?k.

Bu karpuz bitkisinin iri top ?eklindeki meyveleri ise tatl? ve suluymu?. Ben tatl? ve de sulu karpuz g?rmedim diyenler, mahalle manav?nda de?il ama, Google'da resimlerini arayabilirler efendim.

D?n ak?am yeme?inde, bizim Amcao?lunun ald???, kabak ??kan, kabakl??? yetmiyor gibi misafirlerin kar??s?nda bizi madara eden karpuzlar y?z?nden ?fkemizden, burnumuzdan solurken biz.. Amcao?lu yaz?n?n buras?nda ??kageldi yan?m?za. "Say?n abeycim..?" diyerek. Faremizin sayfas?ndaki karpuz resimlerini g?sterirken; - Gel, dedim.. gel de g?r, bir daha manava gitti?inde akl?nda tutars?n bu g?r?nt?y? !, ne g?r?yorsun burada ?!?!

Okuma?a ba?lad?: "Erotik ve cinsel sa?l?k ?r?nleri, B?y?t?c?ler.."

"Evlad?m foto?rafa bak sen, b?rak ?imdi onun yan?ndaki reklam? !" diye ba??r?rken biz; O, "Say?n abeycim karpuz argoda kad?n memesi, demektir diye izaha ?al??t???nda ise, kendimizden ge?mi?iz yine. Kolonyalarla falan ay?ltm??lar bizi. Neyse efendim mevzumuza devam edelim.

?imdi bunlar?n normal boyu, 58 santimetreymi?, Ama okudu?unuz gibi 2,15e kadar da ??k?yor. Yani ?lkenin her ?ehrinde farkl? boylardaym?? ve dahi 58 santimetre ile 2,15 metre aras?nda de?i?iyormu?. Yani k?saca her parti ve ba??ms?z aday pusulada 3,9 santimetrelik bir b?y?t?c? etkisi g?steriyormu?.

Zann?m?zca efendim, bu karpuz resmiyle Faremiz ?nemli bir medyac?l?k g?revini ifa ederken, m?him de bir mesaj veriyor. Malum-u alinizdir ki, se?imlere 15 siyasi parti kat?lacakt?r. Hepsi maattess?f baraj? a?amayacak, kimi karpuz yiyecektir, kimi kelek veya kabak.

Yenilecek olan karpuzlar da cins cinstir. Karpuz kabu?unu g?rmeden se?ime girildi?inde, tatl?, sulu, Diyarbekir karpuzu da vard?r, k?smette; Kabakgillerden, meyvesi ?ok ac? ve i? s?rd?r?c?, ishal yap?c?, ac? h?yar, ac? karpuz diye de adland?r?lan, Ebucehil karpuzu da.

Se?im sath-? mailine girdi?imiz ?u g?nlerde, temennimiz hadisenin vatana millete hay?rl?, u?urlu olmas?d?r, dostane bir rekabet i?inde ge?mesidir.

Sonu?lar ne olursa olsun, unutmamak laz?md?r ki, karpuz kesmekle hararet s?nmez, efendim.

Zati ?ahane