MedyaFaresi MedyaFaresi

Tombulum, g?zelim, seksiyim!!! Trend bal?keti kad?n olmak!!!

Havalar ?s?n?p bikini mevsimi yakla??rken, medyada zay?flama diyetleri havalarda u?u?uyor. Ancak.. Hollywood'da ba?layan ?i?manl?k modas?, kad?n moda dergilerine de s??rad?.

Eklenme: 31 Mayıs 2007 22:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2016 22:34

Ayn? konu ge?ti?imiz aylarda Oscar ?d?l t?renine 42 beden elbiselerle kat?lan kad?nlar sayesinde de uzun s?re bas?na malzeme olmu?tu. Liv Tyler, Renee Zelweger, Charlize Theron, Crystal Renn gibi y?ld?zlar?n k?rm?z? hal? ?zerindeki bal?keti g?r?n?mleri hala haf?zalar?m?zda. ?stelik bu kad?nlar kilolar? ile olduk?a bar???k olduklar?n? her defas?nda tekrarlay?p duruyor. Peki, ne oldu da y?llarca zay?f ve hatta s?ska olan?n g?zel oldu?unu kafam?za kaz?yan anlay?? ?ark etti?

Ayr?ca medyada ?i?manl?k, sanatsal ?ekimlerle desteklenerek cazip bir hale getiriliyor. Latin g?zel Gimenez, s?rekli kilo al?p vermesi ile tan?n?r. Onun bu ?zelli?i gardrobunda hem zay?fken hem de ?i?manken giyebilece?i ortak bir koleksiyon olu?turmas?na yol a?m??. Ancak art?k hi?bir zaman 10 y?l ?nceki gibi zay?f olmay? d???nmedi?ini belirten Gimenez, Vogue Dergisi'ne verdi?i r?portajda Sophia Loren'in formunun kendisi i?in ?rnek te?kil etti?ini anlat?yor. "?u an 38 beden k?yafetlerin i?ine s??m?yor olabilirim ama hayat?m?n hi?bir d?neminde olmad???m kadar mutluyum. Bana bir daha hi? kimse South Beach Diyeti'nden bahsetmesin" diyor. Kilolar?yla bar???k olan tek y?ld?z Latin g?zel Gimenez de?il. Yakaland??? anorexia hastal??? y?z?nden s?ska modeller aras?nda s?yr?lmay? bilen 17 ya??ndaki ba?ar?l? model Crystal Renn de art?k 42 beden. Vogue'a b?y?k beden modellik yapan Renn, zay?flamay? hi? d???nm?yor. O da art?k v?cuduyla bar???k ve erkeklerin pe?inden ko?tu?u bal?keti kad?nlar aras?nda bulunuyor. Antik d?nem fildi?i heykellerini and?ran toplu ve orant?l? v?cut hatlar? 50 bedene de ??ksa, ona ihanet etmeyecek kadar d?zg?n. ?u an b?y?k beden modeller aras?nda aranan Crystall Renn, bu kilodayken de seksi ve ??k olmay? becerenlerden. Y?llarca sadece zay?f kad?nlara tasar?m yapan b?y?k modaevleri, ak?ll?ca se?imler yap?l?rsa her kad?n tipinin Ven?s gibi g?r?nebilece?ini ke?fettiler.

■ MedyaFaresi'nden merakl?s?na notlar:
■ D?nya Sa?l?k ?rg?t?'n?n 194 ?lke aras?nda yapt??? ara?t?rma, T?rkiye'nin tombulluk s?ralamas?nda 54'?nc? oldu?unu ortaya koydu. ??te d?nyan?n ?i?manl?k haritas?: D?nya Sa?l?k ?rg?t?'n?n 194 ?lke aras?nda yapt??? ara?t?rmaya g?re, T?rkiye tombulluk s?ralamas?nda 54'?nc? oldu. Ara?t?rma, ayr?ca T?rk halk?n?n y?zde 57'sinin obez ve ?i?man oldu?unu ortaya koydu. D?nya Sa?l?k ?rg?t?'n?n yapt??? ara?t?rmaya g?re obeziteyle sava?an Amerika'n?n y?zde74'?, T?rkiye'nin ise y?zde 57'sia??r? kilolu veya obez. D?nya Sa?l?k ?rg?t?'n?n(WHO) 194 ?lke-yi kapsayan ara?t?rmas?nda, 15 ya? ?zerindeki T?rkler'in y?zde 57'si kilolu veya a??r? kilolu oldu?una i?aret edildi. Listede, T?rkiye 54'?nc? s?rada yer al?rken, G?ney Pasifik adalar?ndan Nauru birinci ??kt?.N?fusunun y?zde 94.5'i kilolu veya a??r? kilolu ?eklinde nitelendirilen adan?n, y?zde 31'inde diabet hastal??? g?r?l?yor. Uzmanlar kilo sorununun son zamanlarda yoksul ve ekonomik a??dan geli?mekte olan ?lkelerde art?? g?sterdi?inin alt?n? ?iziyor.


 

Etiketler : bal?k eti, trend