MedyaFaresi MedyaFaresi

Sözcü'den şok tiraj iddiası

Sözcü Gazetesi iktidara yakın gazetelerin tirajlarını hedef aldı.

Eklenme: 09 Haziran 2014 10:17 - Güncelleme: 11 Nisan 2016 07:50

Gazete Erdoğan'ın iktidara yakın medyanın yöneticilerine "Bir muhalif gazetenin yarısı kadar etmiyorsunuz" diye fırçaladığını yazan Sözcü iddiasını Twitter fenomeni Fuatavni'ye dayandırdı

SÖZCÜ GAZETESİ'NİN BİRİNCİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

GAZETELERİN BİRİNCİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İşte Sözcü'nün o haberi

"BAŞ­BA­KAN, AKP med­ya­sı­nın ti­raj­la­rı­nı araş­tırt­tı, tak­ke düş­tü, kel gö­rün­dü. Sa­tış­la­rın şi­şi­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı. Er­do­ğan, yan­daş ga­ze­te­le­re SÖZ­CÜ­’yü kas­te­de­rek, “Bir mu­ha­lif ga­ze­te­nin ya­rı­sı ka­dar sat­amı­yor­su­nu­z” di­ye fır­ça at­tı.

Twitter fenomeni Fuatavni, Başbakan’ın yandaş medya yöneticilerini gerçek tirajları için böyle azarladığını yazdı. 17 Ara­lı­k’­ta pat­la­yan yol­suz­luk olay­la­rıy­la il­gi­li ver­di­ği bil­gi­ler­le ta­nı­nan Fua­tav­ni, bu kez yan­daş med­ya­nın ger­çek ti­raj­la­rı­nı açık­la­dı. Fua­tav­ni, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, ik­ti­da­ra ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen ga­ze­te­le­rin ya­yın yö­net­men­le­ri­ni ça­ğı­ra­rak özel bir top­lan­tı yap­tı­ğı­nı öne sür­dü. Top­lan­tı­ya Er­do­ğa­n’­ın da­nış­man­la­rı Mus­ta­fa Va­rank, Ay­dın Ünal ve Er­tan Ay­dı­n’­ın da ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Fua­tav­ni, twit­ter he­sa­bın­da özet­le şu bil­gi­le­ri ver­di:
“BB, (Baş­ba­kan) ge­çen ay ge­nel ya­yın yö­net­men­le­riy­le bir top­lan­tı yap­tı. On­la­rı ‘Si­ze ver­di­ği­miz bü­tün im­kan­la­ra rağ­men ana akım med­ya­nın ya­rı­sı ka­dar et­kin de­ğil­si­niz’ di­ye fır­ça­la­dı. BB ra­kam­la­rı gö­rün­ce çıl­dır­mış­tı. Da­nış­man­la­rın ra­po­ru­na gö­re; Sa­bah 118.000, Akit 44.000, Ak­şam 38.500, Ye­ni Şa­fak 31.000, Tak­vim 26.000, Star 19.800, Mi­lat 1.100 adet satıyor. BB’­nin, ‘Çu­val­la pa­ra ak­ta­rı­yo­ruz, bir mu­ha­lif ga­ze­te­nin ya­rı­sı ka­dar tira­jı­nız yok’ de­me­si ra­po­ru ha­zır­la­yan da­nış­man­la­rı pek ke­yif­len­dir­di.”

Vatandaşı yanıltıyorlar
Fua­tav­ni­’nin ver­di­ği ra­kam­lar­la, AKP ik­ta­da­rı­nın ka­mu kay­nak­la­rı­nı akıt­tı­ğı bu ga­ze­te­le­rin açık­la­dık­la­rı ti­raj ara­sın­da uçu­rum bu­lu­nu­yor. Sa­bah 326 bin 188, Akit 59 bin 317, Ak­şam 103 bin 70, Ye­ni Şa­fak 110 bin 343, Tak­vim 105 bin 386 ve Star 116 bin 18 adet sat­tı­ğı­nı öne sü­rü­yor. Ger­çek ti­raj­la­rı­nı giz­le­ye­rek hal­kı ve rek­lam ve­ren­le­ri de yanıltıyor."