MedyaFaresi MedyaFaresi

Soner Yalçın gazetecilere seslendi! Şöhret olayım diye...

Odatv davasında tahliye edilen Soner Yalçın kabus dolu 682 gününü Sözcü'ye anlattı.

Eklenme: 29 Aralık 2012 09:10 - Güncelleme: 09 Nisan 2016 11:28

Odatv davasında tahliye edilen Soner Yalçın, “Şimdi gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bize yapılan tertibin benzerleri Balyoz sanıklarına, Ergenekon sanıklarına da yapıldı. Hasdal’da, Silivri’de yatan sanıklara çok zulüm çektiriliyor” dedi
Ga­ze­te­ci-Ya­zar So­ner Yal­çın, ga­ze­te­ci­li­ği­ni de, ya­zar­lı­ğı­nı da Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de yi­ne sür­dür­dü. Yaz­dık­la­rın­dan do­la­yı ce­za­evi­ne ko­nul­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men, hiç­bir yıl­gın­lık gös­ter­me­di. Ken­di­si ve ay­nı da­va­nın di­ğer sa­nık­la­rı­nın du­ru­mu­nu tüm dün­ya­ya an­lat­tı. Da­va­sı­nın son an­da Er­ge­ne­kon Da­va­sı ile bir­leş­ti­ril­me­me­si de onun belki ­de bi­raz da­ha er­ken tah­li­ye­si­nin yo­lu­nu aç­tı. Yal­çı­n’­ı tah­li­ye­sin­den son­ra ara­yan­lar, kut­la­yan­lar, se­vin­ci­ne or­tak olan­lar çok. Sa­ba­ha ka­dar uyu­ma­dı. Sa­bah er­ken kal­kıp Bo­ğa­z’ı gör­mek, mar­tı­la­rın se­si­ni duy­mak için ar­ka­da­şıy­la kah­val­tı yap­ma­ya git­ti. Bu ne sev­gi­… So­ne­r’­i ta­nı­yan, ta­nı­ma­yan herkes ku­cak­lı­yor, geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­ti­yor­lar­dı. Ya­nı­na ge­len­ler, onun bü­yük bir hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı, yıl­lar­dır ce­za­evin­de hak­sız bir bi­çim­de tu­tul­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar­dı.


SONER YALÇIN CEZAEVİNDEN AYRILDI! FOTO GALERİ

Türkiye’de gerçekler tehlikeli!
Gü­nü­müz­de ga­ze­te­ci­li­ğin “çok teh­li­ke­li mes­le­k” ol­du­ğu­na So­ner Yal­çın da ina­nı­yor. Dün te­le­fon­da şun­la­rı söy­lü­yor­du: “Ce­za­evin­de ge­çir­di­ğim 632 gün ama ben 700 gün di­yo­rum ve şöy­le dü­şü­nü­yo­rum: Tür­ki­ye’de ger­çek­ler teh­li­ke­li. Ger­çe­ği ya­zan, söy­le­ye­n ga­ze­te­ci­ye mut­la­ka ezi­yet edi­li­yor. Ki­mi­si iş­siz bı­ra­kı­lı­yor, ki­mi­si hap­se atı­lı­yor, ki­mi­si köy ku­yu­la­rına atı­lı­yor. Bi­zim mes­le­ği­miz ger­çe­ği yaz­mak, ger­çe­ğin ya­nın­da dur­mak­tır. Bi­zlere ter­tip­ler ya­pa­rak, ce­za­evi­ne at­tı­ra­rak bel­ki ‘bu ar­tık ka­le­mi­ni kı­rar, ka­le­mi­ni bü­ke­r’ di­ye dü­şü­nü­yor­lar. Böy­le dü­şü­nen­ler ya­nı­lı­yor. Ce­za­evin­de 700 gün tu­tul­mam ga­ze­te­ci­li­ğim­den bir şey al­ma­dı. Hat­ta dün­den da­ha güç­lü, da­ha çe­lik gi­bi du­ru­yo­rum. Bun­dan böy­le de ger­çek­le­ri yaz­ma­ya kork­ma­dan de­vam ede­ce­ğim. Ger­çek son­suz­dur ve ger­çe­ği kim­se yok ede­mez. Ba­zı ken­di­le­ri­ne ‘ga­ze­te­ci­’ di­yen­ler, ha­ki­kat­le­ri fark­lı gös­te­re­rek ka­mu­oyu­nu bir sü­re kan­dı­ra­bi­lir­ler. Şim­di ger­çek ya­vaş ya­vaş or­ta­ya çı­kı­yor. Bi­ze ya­pı­lan ter­ti­bin ben­zer­le­ri Bal­yoz sa­nık­la­rı­na, Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı­na da ya­pıl­dı.

SONER YALÇIN CEZAEVİNDEN AYRILDI -VİDEO-

 

Ga­ze­te­ci­le­re söy­lü­yo­rum
Şim­di sö­züm ga­ze­te­ci­le­re: Ga­ze­te­ci ola­rak mes­le­ğe de­vam ede­cek­sek, ga­ze­te­ci­li­ğin bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ma­mız ge­re­kir. Ama bir an ön­ce şöh­ret ola­yım, çok pa­ra­ya ka­vu­şa­yım di­ye ga­ze­te­ci­lik ya­pıl­maz. Bu­gün med­ya­da olan bu tip­ler de sü­pü­rü­lüp atı­la­cak­tır. Biz ger­çe­ğe sa­rıl­mı­şız. Onu bı­rak­ma­ya da hiç ni­ye­tim yok. Ger­çek­ler teh­li­ke­li olur, zul­me uğ­ra­ya­bi­liriz ama biz bu­nu ya­pa­ca­ğız.
Hep­si bü­yük zu­lüm al­tın­da
20 yıl ön­ce yaz­dık­la­rım üze­ri­ne ko­mis­yon ku­ru­lu­yor, da­va­lar açı­lı­yor­sa, şim­di ya­şa­dık­la­rı­mız için bu ka­dar yıl bi­le bek­len­me­ye­cek. Kı­sa za­man­da gö­re­cek­ler ger­çek­le­rin ne ol­du­ğu­nu. Bu­ra­da ne­ler ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Has­da­l’­da, Si­liv­ri­’de ya­tan Bal­yoz, Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı­na zu­lüm çek­ti­ri­li­yor. Sez­giy­le hu­kuk ol­maz. Hu­kuk, so­mut de­lil­le olur.
Sav­cı Öz TV’de karşıma çıksın!
Sa­yın Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­e bir çağ­rım var. Ha­zır­la­dı­ğı bü­tün id­di­ana­me­le­ri al­sın, is­te­di­ği te­le­viz­yon­da kar­şı­sı­na ge­çip bun­la­rı tar­tı­şa­lım. Han­gi te­le­viz­yon­da çık­mak is­ter­se ben ha­zı­rım. Çı­kıp can­lı ya­yın­da bun­la­rı ko­nu­şa­lım. Şim­di bu da­va­la­rın sav­cı­sı ol­ma­dı­ğı­na gö­re ra­hat­lık­la ko­nu­şa­bi­lir. Hat­ta, de­lil­le­ri­ni en güç­lü gör­dü­ğü da­va­yı da ko­nu­şa­lım, tar­tı­şa­lım. Bu çağ­rı­yı ilk kez si­zin ara­cı­lı­ğı­nız­la ya­pı­yo­rum, bun­dan son­ra da her fır­sat­ta ay­nı çağ­rı­yı hep tek­rar­la­ya­ca­ğım. Ben, zi­ya­re­ti­me ge­len mil­let­ve­kil­le­ri­ne de, ga­ze­te­ci­le­re de söy­le­dim. Odatv da­va­sı bir ba­sın da­va­sı. Şim­di ce­za­evin­de ya­tan in­san­la­rın du­ru­mu­nu dü­şü­nü­yo­rum ve hep­si için içim ya­nı­yor. Prof.Dr. Fa­tih Hil­mi­oğ­lu kan­ser has­ta­sı. Göz gö­re gö­re gi­di­yor. Ne yap­mış bu adam? Ge­nel­kur­ma­y’­da top­lan­tı­ya ka­tıl­mak­la suç­la­nı­yor. Ge­nel­kur­may böy­le bir top­lan­tı yok di­yor, Fa­tih Hil­mi­oğ­lu böy­le bir top­lan­tıy­la ka­tıl­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ka­tıl­sa bi­le bu ha­liy­le ce­za­evin­de tu­tul­ma­sı mı ge­re­kir. Prof.Dr. Meh­met Ha­be­ral, Yal­çın Kü­çük ve di­ğer­le­ri ni­çin ce­za­evin­de tu­tu­lu­yor?
Aklım hep geride kaldı
Bu in­san­lar tu­tuk­suz yar­gı­lan­sa yurt­dı­şı­na ka­ça­cak­la­rı­na aca­ba ina­nan olur mu? Evet, ben ce­za­evin­den çık­tım ama ina­nın ak­lım hep ge­ri­de ka­lan­lar­da­… On­lar için ya­za­ca­ğım, on­la­rın du­ru­mu­nu ve na­sıl bir hak­sız­lık­la kar­şı kar­şı­ya bu­lun­duk­la­rı­nı or­ta­ya koy­ma­ya de­vam ede­ce­ğim.”


Ce­za­evin­de­ki son fo­toğ­ra­fı CHP’­li ve­kil­ler­le çek­tir­di
CHP Ce­za­evi İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu Üye­le­ri Ve­li Ağ­ba­ba, Nu­ret­tin De­mir ve Öz­gür
Öze­l’­in ara­sın­da de bu­lun­du­ğu 16 mil­let­ve­ki­li So­ner Yal­çı­n’­ı ce­za­evin­dey­ken zi­ya­ret et­miş­ti. CHP’­li Özel, Yal­çı­n’­ın ce­za­evin­de­ki son fo­toğ­ra­fı­nı SÖZ­CÜ­’y­le pay­laş­tı. CHP’­li Özel, o zi­ya­ret­te Yal­çı­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni şöy­le an­lat­tı: “O­datv da­va­sı­nın di­ğer da­va­lar­la or­tak nok­ta­sı id­di­na­me­ye kay­nak­lık eden ça­lış­ma­nın ce­ma­at ve on­lar­la iliş­ki­li po­lis­ler ta­ra­fın­dan ya­zıl­ma­sı­dır. Odatv da­va­sın­da ger­çe­ği ara­mı­yor­lar. Ger­çe­ği ara­sa­lar bu­lur­lar ama öy­le bir ni­yet­le­ri yok. Bu dö­nem, dar­be dö­nem­le­ri­ne çok ben­zi­yor. Ce­za­ev­le­rin­de re­sim yap­mak dar­be dö­ne­min­de Uru­gu­ay’­da ya­sak­tı. Bu­gün de Tür­ki­ye ce­za­ev­le­rin­de ya­sak. De­niz Gez­miş’­in ka­ra­ka­lem­le fo­toğ­ra­fı­nı yap­mak bi­le ya­sak. Ce­za­evin­de yat­ma­nın olum­lu et­ki­le­ri de ol­du. Dı­şa­rı­day­ken küs ol­du­ğum her­kes­le ba­rış­tım. Ör­ne­ğin Do­ğu Pe­rin­çek ile…”

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ