MedyaFaresi MedyaFaresi

Seda Sayan oğluna 2 milyon liraya ev aldı!

Türkiye’de onlarca ev alarak kazancını gayrimenkulde değerlendirmeyi tercih eden Seda Sayan, yurtdışı yatırımlarına da başladı.

Eklenme: 31 Ekim 2013 10:28 - Güncelleme: 09 Nisan 2016 09:58

Seda Sayan’ın oğlu kızların yeni gözdesi oldu!

Te­le­viz­yon, sah­ne ve rek­lam ça­lış­ma­la­rın­dan yıl­da mil­yon­lar­ca do­lar ka­za­nan Se­da Sa­yan, uzun yıl­lar­dır ver­gi re­kort­men­le­ri lis­te­si­nin de zir­ve­sin­de yer alı­yor. Tür­ki­ye­’nin en çok ka­za­nan as­so­list­le­ri­nin ba­şın­da ge­len Sa­yan, ne­re­dey­se bi­ri­ki­mi­nin ta­ma­mı­nı gay­ri­men­ku­le ya­tı­rı­yor. İs­tan­bu­l’­un en pa­ha­lı re­zi­dans­la­rın­da de­ğe­ri mil­yon do­lar­lar­la öl­çü­len çok sa­yı­da da­ire­si olan Sa­yan, son dö­nem­de yurt­dı­şın­dan da ev al­ma­ya baş­la­dı. Ön­ce Lon­dra­’da bir ev sa­tın alan ün­lü sa­nat­çı şim­di de İtal­ya­’nın met­ro­pol­le­rin­den bi­ri olan Mi­la­no şeh­rin­de ev al­dı.


MİLANO’DAN EV ALDI

Sa­ya­n’­ın 2 mil­yon li­ra öde­ye­rek sa­tın al­dı­ğı da­ire­yi, Mi­la­no­’da eko­no­mi eği­ti­mi gö­ren 23 ya­şın­da­ki oğ­lu Oğul­can için al­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Oğul­ca­n’­ın ra­hat et­me­si­ni is­te­yen ün­lü şar­kı­cı, yıl için­de oğ­lu­nu sık sık zi­ya­re­te gi­di­yor.

Bugün / Gülden Avuç