MedyaFaresi MedyaFaresi

Özge Özpirinçci de modaya uydu

Özge Özpirinçci ve Wilma Elles de vegan tarzı beslenmeye başladı.

Eklenme: 17 Şubat 2015 18:24 - Güncelleme: 11 Nisan 2016 00:06

Sinemanın ve ekranların sevilen oyuncuları Özge Özpirinçci ve Wilma Elles, son günlerde Yılmaz Erdoğan’la gündeme gelen  vegan yemek tarzını benimsedi. İkili hayvansal gıdalardan uzak kalarak besleniyor.

Yıl­maz Er­do­ğan ile ye­ni­den gün­de­me ge­len ve­gan­lık, ün­lü­ler dün­ya­sın­da hız­la ya­yı­lı­yor

Ün­lü oyun­cu­lar Öz­ge Öz­pi­rinç­ci ve Wil­ma El­les de hay­van­sal gı­da­lar­dan uzak du­ra­rak ve­gan ya­şam tar­zı­nı ter­cih et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.
Hergün kinoa yiyorum

Hay­van­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan Öz­pi­rinç­ci “Ve­gan ol­ma yo­lun­da iler­li­yo­rum. Eti ha­ya­tım­dan çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Şu ara­lar ki­no­aya sar­dım. Her gün ki­no­a tü­ke­ti­yo­rum. Pro­te­in ba­kı­mın­dan et­le ay­nı. Ay­rı­ca çor­ba­yı çok se­vi­yo­rum” de­di. Ye­me­ği faz­la ka­çır­dı­ğın­da spor­la den­ge­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­pi­rinç­ci, “Pi­la­tes ve yü­rü­yüş ya­pı­yo­rum. Sa­hil­de Bos­tan­cı­’dan Fe­ner­bah­çe­’ye ka­dar yü­rü­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

Cilt güzelliği için soğuk duş alıyor

Wil­ma El­les ise “Et, süt, yu­mur­ta ve yo­ğurt ye­mi­yo­rum. Ba­zen bu ürün­ler­den uzak dur­mak ge­re­ki­yor. Seb­ze ağır­lık­lı bes­len­me­yi ter­cih edi­yo­rum” de­di. Spor ya­pa­rak form tut­tu­ğu­nu da be­lir­ten El­les, cilt gü­zel­li­ği için so­ğuk duş al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.