MedyaFaresi MedyaFaresi

Nakşibendi Tarikati için özel imar!

İstanbul Bağcılar’da Nakşibendi tarikatına bağlı Hulusi Efendi Vakfı’na ait arazinin imar durumu 'özelleştirildi.' Kamuya ait 'sosyal kültürel tesis' fonksiyonu, 'özel sosyal kültürel tesis' olarak değiştirildi.

Eklenme: 14 Aralık 2017 13:16 - Güncelleme: 14 Aralık 2017 13:22

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre;

Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki 2 bin metrekarelik parsel 11 Mart 2016 tarihinde Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın mülkiyetine geçti. Daha önce Bağcılar Belediyesi'ne ait olan parsel, takas karşılığında vakfa verildi.

Parsel planlarda ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları’ olarak gözüküyordu. Vakıf, arazinin imarının ‘Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması’ talebinde bulundu. Talep üzerine 13 Ocak 2017 tarihinde üst ölçekli plan İBB Meclisi'nde değiştirildi. Plan için hazırlanan raporda İBB'nin kendi birimleri dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. Planlama Müdürlüğü ‘özel’ ibaresinin eklenmesinin kamu kullanımı yerine özel kullanıma olanak tanıyacağına dikkat çekmişti. 12 Aralık 2017 tarihinde de alt ölçekli plan İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilerek planlama süreci tamamlandı. Karara tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Kamu alanının özel alana alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu vakıf size yakın olmasa kamu alanını özelleştirmezdiniz” dedi

ERGENEKON KUMPASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ayrıcalıklı plan değişikliğinin yapıldığı Hulusi Efendi Vakfı, Nakşibendi tarikatına bağlı. Vakıf 1990’lı yıllarda Malatya Darende'de fakülte yaptırmak için halktan topladığı bağışlar ile gündeme gelmişti. Bu konu Ergenekon sürecinde de tartışıldı. Çünkü Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, 2000-2008 ara­sı İnö­nü Üni­versi­te­si'n­de rek­tör­lük yap­mıştı. Hilmioğlu, rektörlüğü döneminde  Es-Se­yid Os­man Hu­lu­si Efen­di'nin mü­rit­le­ri­ne kar­şı mü­ca­de­le ver­mişti. “Şey­hin fa­kül­te­si­” denilen  Ma­lat­ya Da­ren­de İla­hi­yat Fa­kül­te­si'nde görevli al­tı öğ­retim ele­ma­nı, fa­kül­te de­kan­la­rı­nı YÖ­K'­e şi­kâ­yet et­miş­ti. Şikayette “De­kan Sü­ley­man Top­rak, il­çe­de­ki Nak­şi­ben­di Şeyh Os­man Hu­lu­si Efen­di ta­ri­ka­tıy­la ir­ti­bat kur­ma­mı­zı em­ret­ti. Ken­di­si, bu ta­ri­ka­tın der­ga­hı­na uğ­ra­ma­dan fa­kül­te­ye gel­mi­yor” deniliyordu.

YÖK tarafından hazırlanan ra­por­da, ta­ri­ka­tı­nın Es-Se­yid Os­man Hu­lu­si Efen­di Vak­fı ara­cı­lı­ğıy­la ba­ğış top­la­dı­ğı, ba­ğış­la­rın fa­kül­te ye­ri­ne vak­fa ak­ta­rıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor­du. Hil­mi­oğ­lu, 1993'te açı­lan fa­kül­te­yi 2001'de ka­pat­tı. Hilmioğlu, Ergenekon soruşturması sırasında fakülteyi kapatması nedeniyle suçlanmıştı. Her dönem dokunulmazlığı bulunan vakıfın kurucusu Şeyh Osman Hulusi, Kenan Evren tarafından 20. Yüzyılın filozofu ilan edilmişti.

Sözcü