MedyaFaresi MedyaFaresi

Meclis'te yumruk yumruğa kavga! ÖYM'ler kaldırıldı!

TBMM Genel Kurulu'nda, Özel Yetkili Mahkemeler ile ilgili önerge okunmadan tartışma çıktı. Hasip Kaplan önergeyi yırttı..

Eklenme: 02 Temmuz 2012 01:43 - Güncelleme: 02 Nisan 2016 11:06

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören tasarının 74. maddesinde değişiklik önerge bugün AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Ahmet Aydın ile bazı milletvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Son dakikaya kadar içeriği açıklanmayan önergeye muhalefet, "AK Parti, kendi yargısını oluşturuyor" diyerek karşı çıktı. Önergenin okunması sırasında kavga çıktı.

3. Yargı Paketi olarak bilinen ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını da içeren 3. Yargı Paketi'nin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Dün gerçekleşen oturumda 55. maddeye kadar olan 3. bölümün görüşmeleri tamamlanmıştı. Bugün başlayan görüşmelerde ise 55. maddeden sonraki maddeler görüşülüyor. 3. Yargı Paketi ise toplamda 110 maddeden oluşuyor. Bugün, TBMM Genel Kurulu'nda 3. Yargı Paketi görüşülmeye devam ederken, AK Parti Özel Yetkili Mahkemelerle ilgili düzenlemeyi içeren önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Ahmet Aydın ile AK Parti'li bazı milletvekillerinin imzalarının bulunduğu önergeye göre, özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren davalar, ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Halen özel yetkili mahkemelerdeki davalar, kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar bu mahkemelerde görülmeye devam edilecek.

İşte ÖYM'leri kaldıran AK Parti önergesi:

Hazırlanan önerge, "3. Yargı Paketi'ne ilişkin tasarının 74. maddesinin değiştirilmesini öngörüyor.

Önergeye göre, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine HSYK tarafından yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri, Adli Yargı Adalet Komisyonu'nca, bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile Askeri Mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler sakla kalacak.

Özel yetkili değil ama özel görevli savcılar

TMK kapsamına giren suçlarla ilgili olarak soruşturma, HSYK'ca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca yapılacak. Bu Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başka mahkemelerde ve işlerde görevlendirilemeyecek.

MİT mensupları izne bağlı olacak

TCK'nın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Anayasayı ihlal", "Yasama organına karşı suç", "Hükümete karşı suç", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan" "silahlı örgüt", "silah sağlama" ve "suç için anlaşma" başlığıyla düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacak. Ancak Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 26. maddesindeki "MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması, Başbakanın iznine bağlıdır" hükmü saklı olacak.

Hakimlerle ilgili hükümler

Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları alma, bu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmak üzere yeteri kadar hakim görevlendirilecek.

Gözaltı süresi 48 saate çıkartılıyor

CMUK'ta gözaltı süresine ilişkin maddede de değişiklik yapılıyor. Gözaltı süreleri, 24 saatten 48 saate çıkarılacak. Soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecekse yakalanan veya gözaltına alınan, gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emri ile sadece bir yakınına bilgi verilecek.

Savunma hakkının kısıtlanması sürüyor

Gözaltındaki şüphelinin avukatıyla görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilecek. Bu zaman zarfında ifade alınamayacak.

Ekonomik ve askeri suçlar hariç...

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan mal varlığı devrini aklama suçu", "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar" ile "Temel milli yararlara karşı hakaret, Halkı askerlikten soğutma, Askerleri itaatsizliğe teşvik, Savaşta yalan haber yayma, Seferberlikle ilgili görevin ihmali, Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, Askeri yasak bölgelere girme" suçları hariç, açılan davalar, ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

Tutuklama süresi 2 katı uygulanacak

Bu hükümler, bu suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanacak. Bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen tutuklama süresi 2 katı olacak. Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde yargılanamayacak. Bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar için uygulanmayacak.

Bir diğer önerge

3. Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlanan bir başka önergede de tasarının "Geçici 2. maddesi"ne bazı fıkralar ekleniyor. Buna göre, düzenleme yürürlüğe girdiği tarih itibariyle koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlülerin, talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimi serbestlik uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilecek.

Süren davalara ilişkin yeni düzenleme

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlükten kaldırılan 250. maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılan davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya devam edilecek.

Mahkemenin karar yetkisine kanunla sınırlama

Bu davalarda yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilemeyecek. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesinin, kavuşturmaya ilişkin hükümleri, bu davalarda da uygulanacak.

Özel yetkili savcılar ne zamana kadar devam edecek?

CMUK'nun 251. maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları, yürütmekte oldukları soruşturmalara HSYK'ca TMK'nın 10. maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları göreve başlayıncaya kadar devam edecekler.

Kamu görevlilerinin yargılanması

TMK'nın 10. maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle açılan davalarda, sanığın taşıdığı kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar alınması gerektiğinden durma veya düşme kararı verilemeyecek. Mevzuatta CMUK'un 250. maddesine göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılan atıflar, TMK'nın 10. maddesinde belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılacak.

"Özgürlük hakimleri" geliyor

Görüşmelerin ilerlediği saatlerde AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Ahmet Aydın, Özel Yetkili Mahkemeler'in kaldırılmasını da öngören önergeye ilişkin bilgi notu hazırladı. Bilgi notunda, CMK'nın 250. maddesi uyarınca görevli ve yetkili mahkeme ve savcılıkların uyguladıkları kuralların yeni sisteme alınmadığı vurgulandı. Bilgi notunda ayrıca; CMK 250 kapsamına giren ve yeni sistemde TMK'nın 10. maddesinde düzenlenen suçları işleyenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağına ilişkin hükmün kaldırıldığı belirtildi. Doğrudan soruşturma yapılabilecek suçların sayıldığı bilgi notunda, yeni sistemde "özgürlük hakimleri"nin görevlendirileceği ve gözaltı süresinin kısaltılacağı belirtildi.

TBMM görüşmelerinde ikinci gün

Genel Kurul'da paketin görüşüldüğü ikinci gün olan bugün, ilk olarak Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, Meclis bugün, yargı paketinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak. Yarın ise görüşmeleri yarım kalan "torba teklif" ve Devlet Sırrı Kanun Tasarısı ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı ele alınacak. Genel Kurul'da daha sonra "3. Yargı Paketi" olarak bilinen tasarının görüşmelerine geçildi.

Önerge okunmadan tartışma çıktı

 Önerge okunmadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, maddenin Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili; önergenin ise Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun maddeleriyle ilgili olduğunu belirtti. Hamzaçebi, "Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun düzenlemelerini içeren bir madde, Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili madde içinde görüşülemez" dedi. Hamzaçebi, yapılanın, DGM anlayışının devam ettirilmesi olduğunu iddia etti. Akif Hamzaçebi, İçtüzüğe göre değişiklik önergelerinin gerekçeler dahil 500 kelimeyi geçemeyeceğini ancak AK Parti'nin önergesinin 500 kelimenin üzerinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam ve AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, önergenin 500 kelimeye indirildiğini ifade etti.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, önergedeki her fıkranın ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğini, bir önerge içinde toplu torba önerge olamayacağını söyledi. Kaplan, bu şekilde önergenin işleme alınamayacağını, anayasaya aykırı olacağını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, önergenin, komisyon tarafından değerlendirilmesinden sonra Genel Kurul'da ele alınmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, teknik ve hukuki açıdan önergelerinde bir sorun bulunmadığını kaydetti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, birleşimi yöneten Sağlam'a "Ne bağırıyorsun" diye seslenmesi üzerine Sağlam da "Sen niye bağırıyorsun" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Sağlam, kürsüden ayrıldı.

Verilen aranın ardından Sağlam, önergenin işleme alınmasına yönelik itirazlara karşı usul tartışması açtı.

"Utanç belgesi"

Muhalefet milletvekilleri, daha önceki maddeler üzerinde yaptıkları konuşmada, ÖYM'lerin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan önergeye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti'nin özel yetkili mahkemelere ilişkin önergesinin, "utanç belgesi" olduğunu savunarak, bunun geri çekilmesini istedi. Tanrıkulu, "Özel yetkili mahkemeleri yeniden bizim önümüze getirmeyin" dedi.

"Allah İstiklal Mahkemelerinin de DGM ve ÖYM'lerin de sizin yeni mahkemelerinizin de!.."

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, İstiklal Mahkemeleri, DGM ve özel yetkili mahkemelerin aynı olduğunu ileri sürerek, "Allah, İstiklal Mahkemeleri'nin de DGM ve özel yetkili mahkemelerin de sizin yeni mahkemelerinizin de belasını versin. Bu halka belanın dışında bir şey getirmiyor" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, AK Parti iktidarında Türkiye'nin normal bir hukuk devleti olduğuna inanmanın, saflık olacağını öne sürerek, "Yasa yapma tekniğini de mi bilmiyorsunuz? Bürokratlarınız bilmiyorsa onları da değiştirin. Anlayış, taşımacılıktan ibaret; mevcut hükümleri başkasına taşımak. Bu önerge içinize siniyor mu? Hukuk adına utanç belgesi bu önerge. Hiçbir hukuk tekniği içermeyen, yasaya uyman bu önergeden utanıyorum" görüşünü savundu.

Usul tartışması oldu

Önergenin işleme konulması konusunda, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın tutumu hakkında usul tartışması yapıldı.

AK Parti'liler usule aykırı bir şey olmadığını ileri sürerken, muhalefetten itirazlar geldi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, önerge ile AK Parti'nin kendi hakimlerini atamak ve kendi yargı sistemini oluşturmak istediğini söyledi. Hamzaçebi, önergenin muhalefetten ve kamuoyundan saklanmasını da eleştirerek, bunun demokrasiye aykırı olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise önergenin getiriliş biçimini "gecekondu yasa faaliyeti" olarak niteledi ve bu düzenlemeyle adalet duygusunun yok edileceğine işaret ederek, önergenin komisyona çekilmesini istedi.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da önergeyle getirilmek istenen mahkemelerin "Kendini Allah yerine koyduğuna" işaret ederek, önergenin komisyona çekilmesini talep etti.

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam da konuşmaların ardından, "tutumunda bir değişiklik olmadığını ve önergeyi işleme aldığını" söyledi.

Kavga çıktı

Bunun üzerine muhalefet partilerinin milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak ve bağırarak protesto etti. Tepkiler devam ederken BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, önergenin okunduğu Başkanlık Divanı kürsüsüne doğru yürüdü. Kaplan, Katip Üye Mine Lök Beyaz'ın okuduğu önergeyi, elinden aldı. Bunun üzerine bazı AK Parti'li ve BDP'li milletvekilleri Başkanlık Divanı'na doğru yürüdü. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, kürsüden ayrıldı.

Tartışma verilen arada da sürdü. Başkanlık Divanı önünde bazı milletvekilleri birbirine yumruk atmaya çalıştı. Bu sırada bir milletvekilinin yere düştüğü görüldü.

 


Muhalefetin tepkileri

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, verdikleri önerge üzerinde söz alarak, AK Parti'nin özel yetkili mahkemelerle ilgili önergesinin gece gelmemesi üzerine milletvekillerinin bazı tahminler yürütmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"(Acaba Pensilvanya ile mi anlaşamadılar), (Acaba ABD'den daha metin gelmedi mi yoksa geldi de Türkçe'ye mi çevrilmedi) şeklinde tahminler yürütmeye başladı milletvekilleri. Ağızlar torba değil işte. Sonra bu önergeler şimdi elimize geldi. Bir baktık ki durum öyle değil. Meğerse Sayın Bakan utanıyormuş bunu çıkarmaya. Metin önümüzde. Siz açıklıkla bile bile gerçekleri saptırıyorsunuz. Türk halkını kandırıyorsunuz. 'Özel yetkili mahkemeleri kaldırdık' diye daha ağırını başımıza getiriyorsunuz."

Akif Hamzaçebi: "Bakanlar kamuoyuna yalan söyledi"

Bu arada, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, her önerge ve her madde oylaması öncesinde toplantı yeter sayısı aranmasını istedi. Bu durumun AK Parti milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanması üzerine yerinden söz alan Hamzaçebi, "Şimdi AKP'li arkadaşlar neden bu kadar sık yoklama istediğimizi merak ediyordur. Merak eden arkadaşlarımız şu önergeleri incelesinler. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda bakanların kamuoyuna nasıl yalan söylediklerini görsünler" diye konuştu.

"Niyetiniz sonunda genel af çıkarmaksa açık söyleyin"

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, verilen önergeyle, "8 özel yetkili mahkeme yetmez 30 tane getiriyoruz" denildiğini ifade ederek, "Mevcut tüm hükümleri alıp, TMK içine koyuyorsunuz. Önergeye göre, tek dava kalsa bile bu mahkemeler devam edecek. Sıkıyönetim mahkemelerinden son DGM, sonra özel güvenlik mahkemeleri... M harfi sabit kalarak, tüm harf kombinasyonları kullanılmış olacak. Niyetiniz, 'hakim, savcıları yasa manyağı haline getirelim, iş yükü altına kalkamaz hale getirelim, sonunda genel af getirelim" ise bunu da açıkça söyleyin" diye konuştu.

MHP: "Kanun kanun diye hukuku tepeliyorsunuz"

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, verdikleri önerge üzerinde söz aldı. "Adalet mülkün temelidir" sözünü hatırlatan Akçay, "Yapılan düzenlemeler maalesef adaleti de yargı düzenini de mülkü de yaralamaktadır. İktidarın en başarısız olduğu alanlar hukuk ve adalet ile terörle mücadele. 'Kanun', 'kanun' diye hukuku tepeliyorsunuz" şeklinde konuştu.

BDP: "Düzenleme vatandaşlara hayal kırıklığı yaratacak"

BDP Mardin Milletvekili Erol Dora da verdikleri önerge üzerinde yaptığı konuşmada, hukuki anlamda hak kayıpların en aza indirileceği düzenlemeler yapılmasının gerektiğini vurguladı. Dora, özellikle yürütmeyi durdurmaya ilişkin yapılacak düzenlemenin HES'lere ilişkin açılan davalarda vatandaşlarda hayal kırıklığı yaratacağını kaydetti.

"Önergeyle isimsiz mahkemeler geliyor"

BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, verilecek önergeyle isimsiz mahkemelerin geldiğini ifade ederek, "İsim söylüyorum; 'AKP mahkemesi' deyin, isimsiz kalmasın. Düzenleme, Türkiye'yi demokratikleşmeye yönelik bir çalışma değil. Mahkemelerin yükünün azaltılacağı söyleniyor ancak bu şekilde azaltılamaz, yasaklayıcı mantık olduğu gibi kalıyor. AKP'nin güttüğü politikadan, düşüncede demokrat ama pratikte statükocu, özgürlüklere karşı olduğunu görüyorum. Sizi engelleyen ne?" diye sordu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bu büyük bir iyileştirme"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin önerge hakkında "CHP'lilerin ne değişti" eleştirilerine, "CMK'nın 250, 251, 252 yürürlükten kalkıyor. CHP sanki 250, 251, 252 yürürlükte duruyormuş gibi bir hava yaratmak istiyor. Halbuki bu maddeler yürürlükten kalktı ve oradaki usule dair imtiyazlar da ortadan kalkmış oluyor. Bu büyük bir iyileştirme" karşılığını verdi.

Adalet Bakanı Ergin: "Sözümüzün arkasındayız"

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, özel yetkili mahkemelere (ÖYM) ilişkin verilen değişiklik önergesine ilişkin eleştirileri, "Tam da sözümüzün arkasında olan düzenlemedir" diye yanıtladı. Bakan Ergin, ÖYM'lere ilişkin hazırlanan önergenin dağıtılmasından sonra kürsüye çıkanların, "AK Parti'nin, TBMM'yi, kamuoyunu, ülkeyi yanılttığını" söylediklerine işaret etti. Ergin, "AK Parti sözcüleri, Başbakanımız, bakanlarımız ne zaman bu maddelerle ilgili konuşmuşlarsa şöyle dediler: '250. maddedeki yetkili mahkemeleri kaldıracağız. Devam eden davalar etkilenmeyecek. Terörle mücadelemize zarar verecek, darbe ve darbe girişimleri mücadelemize zarar getirecek bir adım atmayacağız. Uyuşturucu ve çetelerle mücadeleye ilişkin maddelerde zafiyet oluşturmayacağız' demiştir. Yaptığımız düzenleme, tam da sözümüzün arkasında olan düzenlemedir" diye konuştu.


Önerge verilmeyince muhalefet tepki gösterdi

Öte yandan, Özel yetkili mahkemelerin kaldırıldığı önergenin TBMM Başkanlığı'na sunuluncaya kadar muhalefetten saklanması, muhalefetin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ile Emine Ülker Tarhan, yargı paketi görüşmeleri öncesinde Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Akif Hamzaçebi, "CHP olarak özel yetkili mahkemelerin operasyon mahkemeleri olduğunu düşünüyoruz, kaldırılmalı" dedi. Değişiklik önergesinin kendilerine verilmemesini eleştirdi.

"Özel yetkili mahkemeler Türkiye'nin hayrına değil" diyen Emine Ülker Tarhan da, iktidarın şaşkınlık, korku içinde olduğunu söyledi. Tarhan, "Muhalefetle uzlaşma yerine başka dinamiklerle uzlaşıyorlar" dedi.

Tarhan ve Hamzaçebi, Meclis tatile girmeden tutuklu milletvekilleri için bir yasal düzenleme yapılması konusunda da çağrıda bulundu.

"Özel Yetkili Mahkemeler" görüşülemedi

Dünkü görüşmelerde Özel Yetkili Mahkemeleri kapsayan madde görüşülemedi. Görüşmeler sırasında gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni düzenlemenin ana hatlarını açıkladı. Bozdağ, ihtisas mahkemelerinin devam edeceğini, usule ilişkin imtiyazlarının kalkacağını belirterek, "Mevcut davalar yeni usule göre devam edecek" dedi.

Bozdağ, 9 tane Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, bunların özel yetkilerinin olmayacağını kaydetti. Mevcut davaların hiçbirinin olumsuz anlamda etkilenmeyeceğini dile getiren Bozdağ, "Mevcut davalar yeni usule göre devam edecek" dedi. Bozdağ, bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren adımlar olduğunu belirtti.

CMK'nın 250, 251 ve 252'nin maddesinin kaldırılacağını belirten Bozdağ, bir kısım davalarda doğrudan soruşturma olacağını, bir kısım davalar için izin mekanizmasının geçerli olacağını söyledi.

Birleşimin kapanmasının ardından Özel Yetkili Mahkemeler ile ilgili önergenin muhalefetten saklandığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile AK Partili milletvekilleri tartıştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ile Emine Ülker Tarhan'ın da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri, bir süre Genel Kurul Salonu'nda oturma eylemi yaptı.

CNNTURK