MedyaFaresi MedyaFaresi

Galatasaray'a 15 milyon lira avans

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Fe­de­ras­yonu'n­dan (TFF) ala­ca­ğı olan 7 mil­yon TL'nin dı­şın­da 15 mil­yon TL avans çekti.

Eklenme: 05 Ağustos 2015 13:33 - Güncelleme: 18 Şubat 2016 03:40

Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dur­sun Öz­bek, TFF se­çimi ön­ce­si Ha­li­ç’­te dü­zen­le­nen Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­dı. TFF lis­te­si­nin Fe­ner­bah­çe ağır­lık­lı ol­du­ğu­nu be­lirten Özbek, yö­ne­ti­ci Cü­neyt Tan­ma­n’­ı toplantıya gönder­di. Tan­man da baş­ka­nın tav­rı­nı bu­ra­da ilet­ti. Ar­dın­dan des­tek ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti an­cak şart­la­rı­nı or­ta­ya koy­du. Fe­nerbah­çe ile ay­nı oran­da tem­sil is­te­di. Med­ya­ya da bu­nu an­la­tıp “Sü­re­ci iz­le­ye­ce­ğiz. Bek­le­di­ği­miz adım­lar atıl­maz­sa du­ru­ma bir da­ha ba­ka­rı­z” di­ye­rek ta­ri­he not düş­tü. 24 Mayıs’ta başkanlık koltuğuna oturan Öz­bek, Fe­ner­bah­çe­li Ni­hat Öz­demi­r’­in de ol­du­ğu lis­te­ye se­çim ge­ce­si Can Ço­ba­noğ­lu­’nu koy­dur­du.

25 HAZİRAN'DA LİSTE DEĞİŞTİ

An­cak 25 Ha­zi­ra­n’­da­ki se­çim sa­ba­hı lis­te de­ğiş­ti, Ali Dü­rüst gir­di. Fakat Öz­bek, ken­di­si­ne sı­cak de­ğil­di. Dü­rüs­t’­ün Ga­la­ta­sa­ray­lı­lı­ğı ne­de­niy­le iti­raz edi­le­me­di ve ka­mu­oyu­na böy­le bir iz­le­nim ve­ril­mek is­ten­me­di.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Baş­kan Dursun Öz­bek, TFF’­ye ver­di­ği des­te­ğin kar­şı­lı­ğı­nı iyi iliş­ki­ler­le al­dı. Ku­lü­bün ala­ca­ğı olan 7 mil­yon li­ra­nın dı­şın­da, Fe­de­ras­yon’­dan 15 mil­yon li­ra da avans çek­ti. Böy­le­ce ra­kam, 22 mil­yon li­ra­ya çık­tı ki, ban­ka­lar­dan bu­lu­nan kre­di­ler­le 30 mil­yon do­la­rı aşan ve ha­zi­ran ayı­na öte­le­nen se­net­le­rin bü­yük bö­lü­mü böy­le­ce öden­di.

UEFA TOPLANTISINA KADAR MELO'NUN GİTMESİ UMULUYOR

15 Ağus­to­s’­ta Ga­la­ta­sa­ray ile UE­FA bir ara­ya ge­le­cek. Fi­nan­sal Fa­ir-Play sı­kın­tı­sı ya­şa­yan ve UE­FA­’nın ta­kip et­ti­ği Ga­la­ta­sa­ray, kâr-za­rar ora­nı­nı tam tut­tu­ra­ma­dı. An­cak bü­yük ge­liş­me gös­ter­di. Me­lo da gi­der­se, bu yıl ki mas­ra­fın­dan kur­tu­lu­na­cak. Yö­ne­tim, ta­raf­ta­ra kar­şı “Biz is­ti­yo­ruz ama o kal­mı­yo­r” ima­jı ver­se de işin as­lı baş­ka. UE­FA top­lan­tı­sı ön­ce­si Me­lo­’nun İn­te­r’­e git­me­si ve bu yıl­ki ala­ca­ğı­nın da kâr ha­ne­si­ne ya­zıl­ma­sı umu­lu­yor! Ge­çen se­zon ku­lüp­ten top­lam­da 5.5 mil­yon eu­ro öde­me al­dı­ğı bil­gi­si var.

SAĞ BEK KRİZİ

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın, Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ile yap­tı­ğı söz­leş­me, ta­raf­ta­rın öne­mli bir kıs­mı­nın ar­dın­dan yö­ne­tim­de de mem­nu­ni­yet­siz­lik oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Sab­ri yıl­lık yak­la­şık 1.7 mil­yon Do­lar ala­cak. Per­de ar­ka­sı şu; Ham­za­oğ­lu, Bar­ce­lo­na ile söz­leş­me­si bi­ten Al­ve­s’­i is­te­di ama ma­li­ye­ti­ni du­yun­ca vaz­geç­ti. Bu­nun üze­ri­ne,­ “Sab­ri ve Ta­rık sağ bek­te ye­ter. Sab­ri kal­sı­n” de­di­ği için ve­ril­di. Şu an­da ise Cim­bom, ye­ter­siz­lik ne­de­niy­le sağ bek arı­yor! İş­te bu “A­dam ala­cak­sak, ni­ye o pa­ra­yı ver­di­k” eleş­ti­ri­le­ri­ni yük­sel­ti­yor. Sab­ri­’ye 750 bin Eu­ro tek­lif edi­le­cek, ka­bul eder­se ka­la­cak­tı. İs­ten­irse, di­ğer sağ bek aday­la­rı ile gö­rü­şü­le­cek­ti.

"AĞABEYİM İDDİALI KONUŞMASIN"

Öz­be­k’­in kar­de­şi, Meh­met Öz­bek, yö­ne­ti­ci ol­ma­ma­sı­na rağ­men Flor­ya­’da ol­ma­sıy­la eleş­ti­ri­li­yor. Her ne ka­dar böy­le gö­rün­se de bü­yük me­sa­i har­cı­yor. Hat­ta ba­zen ağabeyi Dur­sun Öz­be­k’­in açık­la­ma­la­rı­nı eleş­ti­ri­yor. Ha­zi­randa "Ba­şa­rı için ye­ni se­zon­da tek­nik kad­ro­nun bi­ze öner­di­ği yıl­dız­la­rı faz­la­sıy­la kad­ro­mu­za ka­ta­ca­ğı­z” di­yen, da­ha ile­ri gi­dip 11 Ha­zi­ran Per­şem­be gü­nü “Sa­lı gü­nü sür­priz­le­ri­miz ola­ca­k” ifa­de­si­ni kul­la­nan ağabey Öz­bek, kar­deş Öz­be­k’­e “Söy­le­ye­lim de bu ka­dar id­di­alı ko­nuş­ma­sı­n” de­dirt­miş.