MedyaFaresi MedyaFaresi

AKP Dernekleri fişleme yasasında geri adım attı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Derneklerle ilgili maddeler AKP’nin önergeleriyle yasa metninden çıkarıldı.

Eklenme: 06 Aralık 2019 19:55 - Güncelleme: 06 Aralık 2019 20:21

Düzenleme dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesini zorunlu hale getiriyordu.

Hülya Karabağlı / Medyafaresi.com / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda ‘Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmelerinde AKP, son dakika sürprizi yaptı. Torba yasada Derneklere ‘fişleme’ düzenlemesi olarak nitelendirilen 59 ve 62 ile çerçeve 61. Maddeyi önergelerle ayrı ayrı yasa metninden çıkarıldı.

AKP’nin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle yasadan çıkardığı 59 ve 62. madde, derneklere, üyeleri ile üyeliği sona erenlerin kişisel bilgilerinin mülki idare amirlerine bildirilmesi zorunluluğu getiriyordu.

AKP’nin ilgili maddeleri yasadan çıkarması muhalefet sözcülerini memnun etti. Genel Kurul’da görüşler şöyle:

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun daha hazırlanırken, Komisyonda görüşülürken üzerinde hassasiyetle durduğumuz birkaç madde vardı. Kanunun genelinde önemli miktarda katkı sunduğumuz, oluşmasında İYİ PARTİ'yle beraber Cumhuriyet Halk Partisinin, HDP'nin, MHP'nin de katkı verdiği bir kanundu bu.

Üzerinde çekincelerimiz olan maddelerin çekilmesinden sonra, daha sonra görüşülmek üzere kanun içeriğinden çekilmesinden sonra grupların da anlaşabileceği bir kanun teklifi hâline geldi. Bu yüzden, keşke bu meseleyi daha Komisyondayken, kamuoyunda bu kadar tartışılmadan çözebilseydik diyorum.

Özellikle, derneklerle ilgili meselede çekincelerimiz vardı. Kişilerin özel bilgilerinin birtakım mahrem ellere geçmesine imkân verebilecek birtakım düzenlemeler olduğunu düşünüyoruz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Bunların tekrar daha uygun bir şekilde düzenlenerek Meclis Genel Kuruluna gelmesine arzu ediyoruz. Bu konudaki tavsiyelerimizin bizzat yerine getirilmesinden dolayı da memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum.

HAKKI SARUHAN OLUÇ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın vekiller, bu 59'uncu madde ve biraz sonra konuşacağımız 61'inci ve 62'nci maddeler de bizim önem verdiğimiz maddelerdi. Çünkü örgütlenme özgürlüğü açısından derneklerin sivil toplum kuruluşları olarak özgürce örgütlenmesi, çalışmalarını yapması ve yurttaşlarımızın herhangi bir rahatsızlık duymadan oraya, istedikleri derneklere üye olabilmeleri hem Türkiye'deki anayasal ve yasal yapı açısından hem de Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler açısından önemlidir. Bu konuda bir mutabakat sağlanmış olması siyasi partilerimiz açısından da iyi bir adımdır diye değerlendiriyoruz. O nedenle, destekledik bu adımı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, oldukça fazla maddeye sahip bir kanun teklifi, 98 madde ve bu kanun teklifi görüşülmeye başlandığında daha Komisyonda, Komisyon sözcümüz 1'inci maddeden başlayarak özellikle 1'inci maddenin, 59'uncu maddenin, 61'inci maddenin ve 62'nci maddenin bu metinden çıkarılmasıyla daha kolay yol alınabilir, üzerinde konuşulabilir bir kanun teklifine dönüşeceğini söylemişti.

Milletvekillerimiz hatırlar, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay geçen hafta salı günü bu görüşmeler başladığında "15 tane maddede itirazlarımız var, 4-5 tane majör itirazımız var, bunları çıkarın, birkaç saat içinde bu kanunu gerçekleştirelim, buradan geçirelim." dedi ancak o zaman, bu uzlaşı noktasına gelinemedi. Üstünden geçen yaklaşık on gün, saatler süren müzakereler sonucunda, bugün, bütün itirazlarımızın kabul edildiğini söylemek güç ancak …

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - … en çok üzerinde durduğumuz maddeler, özellikle örgütlenme özgürlüğünün önünde bir engel, bir fişleme, kişilerin sivil topluma, derneklere katılımı, bir de geçmişte birkaç yıl içinde yaşanan birtakım olaylar da göz önüne alındığında, kişileri derneklere üye olmaktan soğutacak, korkutacak bu tip düzenlemeleri, bugün, iktidar partisinin çıkarma önergeleri olduğu için biz çıkarma önergelerimizi çektik, bir uzlaşma noktasına geldi ve bu noktadan memnunuz ama şunu da asla istemeyiz:

Bundan on gün sonra, on beş gün sonra "Benzer mahiyetteki maddeleri bir başka şeyle getirelim, tekrar bu fişlemeyi, bu derneklerle ilgili maddeleri bir başka torba kanuna koyalım." derseniz, bu da etik olarak da birbirimize karşı güvenimizi sarsma açısından da yanlış bir nokta olur.

Bu 59, 61 ve 62'inci maddelerin çıkarılması son derece doğrudur. Bu doğru kararın süreklilik arz etmesini temenni ediyor, teşekkür ediyoruz.

AKP’nin önergeleri şöyle:

Görüşülmekte olan 144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 59'uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cahit Özkan Mehmet Doğan Kubat Ramazan Can

Denizli İstanbul Kırıkkale

Mustafa Ataş Zülfü Demirbağ Yılmaz Tunç

İstanbul Elâzığ Bartın

Recep Özel Mücahit Durmuşoğlu

Isparta Osmaniye

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Önergeyle 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda yapılan düzenlemenin maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda madde metinden çıkarılmıştır.

Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek amacıyla, görüşmelere sıra sayısında bulunan mevcut madde numaraları üzerinden devam edilecektir. Madde numaraları Başkanlıkça kanunun yazımı sırasında teselsül ettirilecektir. Bu açıklamam bundan sonra metinden çıkarılacak diğer maddeler için de geçerli olacaktır.

61'inci madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 61'inci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cahit Özkan Mehmet Doğan Kubat Ramazan Can

Denizli İstanbul Kırıkkale

Mustafa Ataş Zülfü Demirbağ Yılmaz Tunç

İstanbul Elâzığ Bartın

Recep Özel Mücahit Durmuşoğlu

Isparta Osmaniye

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyoruz.

Gerekçe:

Önergeyle 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda yapılan düzenlemenin, maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda madde metinden çıkartılmıştır.

62'nci madde üzerinde 1 önerge bulunmaktadır, okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 62'nci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cahit Özkan Mehmet Doğan Kubat Ramazan Can

Denizli İstanbul Kırıkkale

Mustafa Ataş Recep Özel Zülfü Demirbağ

İstanbul Isparta Elâzığ

Mücahit Durmuşoğlu Yılmaz Tunç

Osmaniye Bartın

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Önergeyle 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda yapılan düzenlemenin, maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda madde metinden çıkartılmıştır.

Medyafaresi.com