Vatana, millete hay?rl?, u?urlu olsun !!! Kemer'de gay ve lezbiyenlere '?zg?r Bir Tatil' i?in ?zel otel !!!

Antalya'n?n Kemer il?esinde temmuz ay?nda m??teri kabul etmeye ba?layacak Planet Victorya Otel, gay ve lezbiyenlere hizmet verecek.

Eklenme: 30 Mayıs 2007 23:33 - Güncelleme: 14 Mart 2016 14:32

Otel Genel M?d?r? Faruk Ok, 170 ki?ilik otelin, gay ve lezbiyenlere hizmet verece?ini, konuklar?n ?zel ya?am? d???nda, otelin ?evreden fark edilecek bir ?zelli?inin bulunmad???n? ifade etti.

Otel personelinin de gay ve lezbiyenlerden olu?aca??n? kaydeden Ok, T?rkiye pazar?na ve uluslararas? alandaki m??terilere hitap edeceklerini s?yledi. Organizasyonlar d???nda otele gelecek m??terilere otelin ?zelli?inin hat?rlat?laca??n? ifade eden Ok, otele 18 ya??ndan k???klerin al?nmayaca??n? bildirdi.

Ok, ??yle konu?tu:''Otelimizde bu kategoriye uygun olarak ve buraya gelecek  misafirlerimizin rahat? i?in her ?ey d???n?ld?. Hamam, sauna, restoranlar, fitness, jakuzi, barlar, kuyum, kuaf?r ve ?? havuzumuz mevcut. Bunlarla birlikte zemin katta ?ok b?y?k bir gece kul?b?m?z var. Otelimizde yar?m pansiyon sistemini uygulayaca??z. Buraya gelen misafirlerimiz Kemer esnaf?ndan da al??veri? yapm?? olacak.''

Ok, temmuz ay?ndan itibaren m??teri giri?lerinin ba?layaca??n?, ?u anda son haz?rl?klar? tamamlamaya ?al??t?klar?n? dile getirdi. Rezervasyonlar?n a??rl?kl? olarak Bel?ika ve Hollanda'dan oldu?unu belirten Ok, ''Sezondan son derece umutluyuz. Yo?un bir taleple kar??la?t?k. Slogan?m?z da '?zg?r Bir Tatil' olacak'' diye konu?tu. (AA)
 
MedyaFaresi'nden merakl?s?na notlar:
Turizm sekt?r?n?n en faal kesimini e?cinseller olu?turuyor. E?cinseller yaln?zca ABD'de turistik faaliyetleri i?in y?lda 54 milyar dolar harc?yor. T?rkiye'de ise e?cinsel turistlere y?nelik yat?r?m yok. ?stanbul'da iki, Ku?adas? ve Marmaris'te de birer turizm acentesi e?cinsellere hizmet veriyor. T?rkiye kamuoyunda uzun y?llar yaln?zca baz? ?nl? sanat??lar?n isimleri dolay?s?yla, magazin haberi d?zeyinde tart???lan e?cinsellik, geli?mi? ?lkelerde ya?am tarz?ndan ?al??an haklar?na, yasal evlilik izinlerinden ekonomisine kadar her boyutuyla g?ndemden hi? eksik olmuyor. Demokrasi gelene?i k?kl? ?lkelerde e?cinsellik, bir alt k?lt?r olarak kabul ediliyor ve giderek marjinal konumundan uzakla?arak 'normal' bir ya?am tarz? olarak g?r?l?yor. T?rkiye'nin m?zakere s?reci ya?amaya ba?layaca?? Avrupa Birli?i (AB) ?lkelerinde e?cinsellik insan haklar? aras?nda de?erlendiriliyor ve ki?isel bir ya?am tercihi olarak kabul ediliyor. Uluslararas? turizme y?nelik yap?lan ara?t?rmalara dikkatle bak?ld???nda ise, e?cinsel turizminin T?rkiye turizmi i?in yeni bir kaynak yaratabilece?i g?r?l?yor. "ABD'de ya?ayanlar?n yaln?z y?zde 10'u bir pasaporta sahipken, bu oran ABD'li e?cinseller aras?nda y?zde 97." Gey turizminin uluslararas? kurulu?u olan Florida merkezli Uluslararas? Gey ve Lezbiyen Turizm Kurulu?u (IGLTA, International Gay & Lesbian Travel Association), 22 y?ld?r e?cinsellere hizmet veriyor ve uluslararas? turizm fuarlar?nda stantlar a??yor. ?nternet ?zerinden IGLTA'ya ?ye 900'den fazla otel, bar, restoran ve havayolu ?irketine kolayca ula?abilen e?cinseller i?in bu kuruma ?yelik, kendilerini g?vende hissetmelerini sa?layan yerlere ula?mak anlam?na geliyor.

 

Etiketler : Lezbiyen, Gay, otel